Winkelerzand 72a

1731 LZ Winkel

Tel: 0224 - 541444

Fax: 0224-541594

Maandag - donderdag

8.00 - 17:00
Vrijdag tot 15.00

Bovag schadeherstel

Bij een Bovag-bedrijf bent u verzekerd van:

    • kwaliteit
    • goed opgeleid personeel
    • optimale bedrijfsuitrusting
    • garantie op de uitgevoerde werkzaamheden
    • uitstekende service (veelal verzorging van de complete afhandeling met uw verzekering)


Mocht u ondanks het feit dat Bovag staat voor kwaliteit en professionaliteit, toch een geschil krijgen met een Bovag-bedrijf, dan is het goed te weten dat er de Bovag geschillencommissie bestaat. Deze commissie behandelt geschillen tussen Bovag-bedrijven en haar klanten. (Voor geschillen tussen Bovag-bedrijven en andere ondernemers is er de Commissie van Toezicht).

Bovag-bedrijven houden zich aan alle wettelijke eisen op het gebied van Arbozorg en Milieu. Kortom, u kiest toch ook liever voor een ERKEND bedrijf!

Vier jaar garantie
Het Bovag Garantiebewijs wordt uitsluitend verstrekt door Bovag Garantiebedrijven. Deze schadeherstelbedrijven zijn erkend door de Stichting Bovag Garantiefonds. Dat is belangrijk, met name als het gaat om vakmanschap, service, snelheid en de oplossing van geschillen.

Het Bovag Garantiebewijs is opgesteld in samenwerking met de ANWB en voldoet aan de normen van de internationale organisatie AIRC, Association Internationale des Réperateurs en Carrosserie.

Garantiebepalingen Stichting Bovag Garantiefonds

Definities
In deze garantiebepalingen wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Bedrijf : Bovag Eurogarantbedrijf
Bedrijf dat is aangesloten bij de Stichting Bovag Garantiefonds en dat herkenbaar is aan het schild met de tekst “Bovag Eurogarantbedrijf” op het bedrijfspand.

Reparatie
Schadeherstel, aan of met betrekking tot objecten of delen van objecten waarbij in beginsel gebruik wordt gemaakt van originele onderdelen dan wel dat er aan het object of delen ervan schadeherstel plaatsvindt zonder dat dit herstel gepaard gaat met spuitwerkzaamheden.

Object
Het personenvoertuig waarop de reparatie betrekking heeft.

Wederpartij
Een natuurlijke of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege het bedrijf werkzaamheden worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

Door afgifte van het Bovag Garantiebewijs garandeert het bedrijf dat de door hem verrichte c.q. aan derden uitbestede reparatie naar goed vakmanschap is uitgevoerd. Het Bovag Eurogarantbedrijf is niet verplicht een Bovag Garantiebewijs te verstrekken voor verrichte werkzaamheden in opdracht van een autobedrijf.

De garantietermijn voor reparatie geldt gedurende een periode van vier jaar vanaf de in het Bovag Garantiebewijs vermelde ingangsdatum.
Ingeval onderdelen worden vervangen, zullen originele onderdelen worden gebruikt, tenzij dit door verzekeringsovereenkomst of door partijen anders is overeengekomen.

Indien door een verzekerings-overeenkomst het gebruik van bepaalde onderdelen is voorgeschreven, is ten aanzien van deze onderdelen de garantie van toepassing van de leverancier daarvan. In die gevallen waarbij de door de verzekeraar voorgeschreven onderdelen niet voorhanden zijn en er volgens verzekeringsovereenkomst andere onderdelen worden voorgeschreven, geldt voor deze onderdelen de garantie van de leverancier of fabrikant daarvan.

Indien een wederpartij zonder dat hieraan een verzekerings-overeenkomst ten grondslag ligt het bedrijf een opdracht tot een reparatie verstrekt, geldt voor de gebruikte onderdelen de garantie van de leverancier of de fabrikant van deze onderdelen.

Indien reparaties worden verricht aan carrosserieën van objecten waarvoor nog de fabrieksgarantie geldt, wordt door het bedrijf ten aanzien van de gerepareerde delen de resterende termijn van de fabrieksgarantie overgenomen wanneer de wederpartij deze fabrieksgarantie verliest of dreigt te verliezen.

Wanneer het object, waarvoor een beroep op de Bovag Garantie wordt gedaan, zich zodanig ver van het bedrijf bevindt dat in redelijkheid niet gevergd kan worden dat het bedrijf zelf tot reparatie overgaat, kan het bedrijf, voor zover rechtens toegestaan, van de wederpartij verlangen het object naar de locatie van het bedrijf te laten vervoeren dan wel de reparatie of anderszins onder de garantie vallende werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. De kosten hiervan zullen voor rekening van de wederpartij komen wanneer blijkt dat ten onrechte een beroep op de Bovag Garantie is gedaan.

Uitsluitingen
De Bovag Garantie geldt niet in geval van:

gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens het bedrijf onzorgvuldig uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens het bedrijf bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;

gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan het bedrijf ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;

bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;

aantasting van de laklaag van het object ontstaan:
– door van buiten komende oorzaken;
– aan niet door het bedrijf aangebrachte of niet door het bedrijf
bewerkte delen;

gebreken aan objecten die na aflevering door het bedrijf niet een nadere behandeling hebben ondergaan terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk is. De noodzaak van deze nadere behandeling wordt bij de aflevering van het object op het Bovag Garantiebewijs aangetekend. Deze uitsluiting geldt alleen als er verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;

gebreken die verband houden met elektronische storingen die niet binnen één maand na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij het bedrijf kenbaar worden gemaakt.

Beperkingen
Het bedrijf is gerechtigd aan de wederpartij mede te delen, dat op een te verkrijgen overeenkomst de Bovag Garantie niet van toepassing is of dat de garantietermijn zal worden verkort voor:

objecten dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan het bedrijf zich niet kan verenigen met een aan haar door de wederpartij voorgeschreven keuze van zaken zoals materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

te bewerken objecten die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt om de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – afdoende te verhelpen c.q. te verwijderen alsmede wanneer de objecten niet in het bedrijf zijn voorbewerkt.

De in punt 7 en 8 van deze bepalingen bedoelde uitsluitingen c.q. verkortingen van de garantie zal de gebruiker vóór acceptatie van de overeenkomst gemotiveerd aan de wederpartij mededelen en hiervan aantekening maken in de daarvoor bestemde ruimte van het Bovag Garantiebewijs. Overige dan de hierboven genoemde beperkingen van de garantieregeling zijn niet toegestaan en binden de wederpartij dan ook niet.

Verval
De Bovag Garantie vervalt indien:
de wederpartij bij zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen één maand na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij het bedrijf indient;

de wederpartij bij niet uiterlijk zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen 14 dagen na het tevoorschijn treden van deze gebreken schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten bij het bedrijf indient;

de wederpartij het bedrijf niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen; de wederpartij zonder toestemming van het bedrijf werkzaamheden aan het object heeft laten verrichten die verband houden met de door het bedrijf verrichte werkzaamheden, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

Bovag Voorwaarden
Op dit Bovag Garantiebewijs zijn de Algemene Voorwaarden voor gebruikers aangesloten bij de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf (Bovag-voorwaarden) van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden en een letterlijke tekst van de garantiebepalingen zijn bij of vóór het sluiten van de reparatie aan de wederpartij ter kennisname aangeboden. De voorwaarden liggen zowel bij de onderneming als bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage ter inzage. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Geschillen
Een consument is gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de Bovag-geschillencommissie. Bij een consumentengeschil zal de Geschillencommissie na toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. Geschillen, tussen partijen die bedrijven zijn, kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf. Ook deze Commissie zal pas na hoor en wederhoor een bindend advies geven. Een uitgebreide toelichting op de geschillenregeling staat opgenomen in de Bovag-voorwaarden.

 

Cookies !

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die een goede werking van deze website garanderen.